OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT  info@triangelweesp.nl  0294 413 509    Directeur: Leonie Webbers

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie leerkrachten. De taken en bevoegdheden zijn wettelijk geregeld en opvraagbaar bij de MR. De MR overlegt met de directie over veel zaken die de school aangaan. Op sommige gebieden geeft de MR advies, op andere gebieden is instemming van de MR nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. Indien nodig vinden er verkiezingen plaats voor de MR.